ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่องร้องเรียนของท่านจะส่งถึงหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและให้ผู้ข้อมูลไว้เป็นความลับ