ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รายละเอียด
1 การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร 30 รายละเอียด
2 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 รายละเอียด
3 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 รายละเอียด
4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 รายละเอียด
5 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 รายละเอียด
6 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 รายละเอียด
7 การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระดับ 1 30 รายละเอียด
8 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 รายละเอียด
9 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 30 รายละเอียด
10 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 รายละเอียด
11 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 รายละเอียด
12 การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 รายละเอียด
13 การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ 30 รายละเอียด