ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน 30 ปกติ 20 พฤษภาคม 2566 28 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว เต็ม