ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก เต็ม
2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI- 30 ออนไลน์ 1 มีนาคม 2566 9 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เต็ม
3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ปกติ 29 พฤษภาคม 2566 2 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เต็ม