ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ปกติ 1 กุมภาพันธ์ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เต็ม
2 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ออนไลน์ 3 พฤษภาคม 2566 7 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม
3 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 ออนไลน์ 31 กรกฎาคม 2566 4 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม