ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 30 ออนไลน์ 19 ธันวาคม 2565 23 ธันวาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา เต็ม