ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 20 กุมภาพันธ์ 2566 24 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
2 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 25 มีนาคม 2566 28 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
3 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 3 เมษายน 2566 28 เมษายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เต็ม
4 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance- 30 ปกติ 1 พฤษภาคม 2566 31 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เต็ม
5 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 8 กรกฎาคม 2566 11 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
6 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 14 กรกฎาคม 2566 17 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 33 ตราด เต็ม
7 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2566 30 กรกฎาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี เต็ม
8 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ปกติ 4 สิงหาคม 2566 7 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม