ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 ปกติ 16 มีนาคม 2566 20 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา เต็ม