หน่วยงาน

รหัสผ่าน


คู่มือการใช้งานระบบ
หน้าแรก:ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รุ่น 1.05 ปรับปรุงล่าสุด 14 มกราคม 2562