ข้อมูลการใส่พิกัดสถานที่ฝึกของรุ่นที่เปิดฝึกอบรม

ลำดับ หน่วยงาน training_id หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึก วันจบฝึก จำนวนคนเข้า พิกัดสถานที่ฝึก
1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0296609 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 22 กันยายน 2566 24 กันยายน 2566 20 15.2622148484535,100.26274001598047
2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 0296629 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 2 ตุลาคม 2566 4 ตุลาคม 2566 20 12.57094,99.52655
3 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0296641 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 2 ตุลาคม 2566 4 ตุลาคม 2566 22 13.426944699736769,100.02282969635166
4 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0296642 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566 20 13.449087410122482,99.91808216536108
5 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0296643 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 9 ตุลาคม 2566 11 ตุลาคม 2566 20 18.304094295655624,98.80351755169725
6 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0296644 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 5 ตุลาคม 2566 7 ตุลาคม 2566 20 19.14771694211277,100.72260446800215
7 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0296645 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง 6 2 ตุลาคม 2566 2 ตุลาคม 2566 19 18.567508960880513,99.03789608373724
8 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0296646 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 11 ตุลาคม 2566 13 ตุลาคม 2566 20 18.73036408420621,100.63223823033036
9 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0296647 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 2 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 20 16.437004,101.1501691
10 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296648 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 3 ตุลาคม 2566 7 ตุลาคม 2566 32 20.292174427936285,100.08240061371107
11 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296649 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 7 ตุลาคม 2566 11 ตุลาคม 2566 30 20.292174427936285,100.08240061371107
12 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0296650 การเชื่อมแม็ก 30 2 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 17 14.92972559992894,99.99749811471987
13 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0296651 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 9 ตุลาคม 2566 11 ตุลาคม 2566 20 15.04946553159861,99.79207988621816
14 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0296654 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 2 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 20 14.475034493636054,100.58475979407406
15 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0296655 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 7 ตุลาคม 2566 21 ตุลาคม 2566 20 14.475034493636054,100.58475979407406
16 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0296656 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 9 ตุลาคม 2566 13 ตุลาคม 2566 20 14.475034493636054,100.58475979407406
17 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0296657 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 2 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 20 13.76513490064397,100.55072057958223
18 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0296658 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566 20 6.547185,101.382825
19 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0296659 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566 25 17.961758866249763, 102.53117005340582
20 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0296661 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 17 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 25 14.467268941984907,100.16752292116567
21 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0296662 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 24 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม 2566 18 14.467268941984907,100.16752292116567
22 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0296663 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 31 ตุลาคม 2566 2 พฤศจิกายน 2566 23 14.467268941984907,100.16752292116567
23 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0296664 งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ระดับ ๒ 30 3 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 20 15.0453121,1047773382
24 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0296665 การเชื่อม MAG : เหล็กหนา 30 2 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 32 16.432529198749123, 102.84539483342948
25 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0296667 การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 9 มกราคม. 2567 12 มกราคม. 2567 25 13.539172,100.282684
26 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0296669 การติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 18 13 กุมภาพันธ์ 2567 15 กุมภาพันธ์ 2567 24 13.655813,100.292818
27 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0296670 การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม 18 28 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 20 13.602580384280639, 100.20389420707832
28 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0296674 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 6 ตุลาคม 2566 7 ตุลาคม 2566 34 14.08816599862543,101.50960673708876
29 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0296675 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 25 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 23 8.423923273013191,99.60222809565559
30 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา 0296676 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 16 ตุลาคม 2566 18 ตุลาคม 2566 23 19.580292868579523,100.34571228589468
31 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0296677 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 9 ตุลาคม 2566 14 ตุลาคม 2566 24 13.764939082266572,100.55075418466228
32 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 0296678 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566 20 17.335869438226663,103.6677314127282
33 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0296679 การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ 30 20 ตุลาคม 2566 22 ตุลาคม 2566 30 14.467165055451567,100.16751219096003
34 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 0296680 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 20 17.252871777280554,103.5627022548638
35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 0296681 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 20 17.182361936111043,103.71424954636811
36 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0296682 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 10 ตุลาคม 2566 11 ตุลาคม 2566 37 13.66450639077414,100.6548492249919
37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0296690 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 16 มกราคม. 2567 19 มกราคม. 2567 20 13.60130,100.21938
38 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0296698 เทคนิคการจัดการคลังสินค้า(ระดับสูง) 30 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 20 13.60130,100.21938
39 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0296699 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 16 ตุลาคม 2566 18 ตุลาคม 2566 20 9.21728660185862,99.60646566496892
40 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0296700 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 18 18 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 20 14.311710063900696,101.16780480525799
41 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0296701 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 20 16.43738343038876,101.152162226736
42 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0296702 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 18 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 19 12.565237712636828,102.10746717945868
43 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0296703 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 18 18 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 20 14.311710063900696,101.16780480525799
44 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน 0296704 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม 2566 20 18.962381901694837,100.7117065688167
45 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 0296707 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 4 ตุลาคม 2566 9 ตุลาคม 2566 20 17.28121573535587,101.85656483863934
46 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0296708 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 19 ตุลาคม 2566 21 ตุลาคม 2566 20 9.21732896307583,99.60651930914884
47 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0296709 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 7 ตุลาคม 2566 9 ตุลาคม 2566 8 13.563281549768055,100.76747766731899
48 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0296710 ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 11 18.567544557235724,99.0375849474799
49 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0296711 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 20 9.441297755743594,99.00871325993809
50 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 0296712 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 2 ตุลาคม 2566 6 ตุลาคม 2566 20 6.649097,100.086631
51 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0296713 ช่างอเนกประสงค์ 60 17 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 25 14.734255406421713,101.45236556768867
52 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0296714 เทคนิคการสอนงาน ระดับ 2 30 7 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 13.60130,100.21938
53 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0296717 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 9 ตุลาคม 2566 13 ตุลาคม 2566 20 14.470789063428745,100.16761358080828
54 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0296718 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 12 14.470789063428745,100.16761358080828
55 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0296719 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 25 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 20 8.440901,98.526413
56 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0296720 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 31 ตุลาคม 2566 2 พฤศจิกายน 2566 22 7.954201,98.590509
57 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296721 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 23 20.292103987167234,100.08240061371107
58 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296722 เทคนิคการขับรถยกและจัดการคลังสินค้า 36 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 25 20.292103987167234,100.08240061371107
59 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0296723 เทคนิคการปูกระเบื้องครบวงจร 18 10 ตุลาคม 2566 12 ตุลาคม 2566 23 15.283881,104.820499
60 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0296724 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นถิ่น 30 16 ตุลาคม 2566 19 ธันวาคม 2566 20 18.21449718357721,103.47842434292141
61 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296726 การทำขนมไทยสำหรับร้านคาเฟ่ 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 25 20.292103987167234,100.08240061371107
62 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296727 อาหารไทยสำหรับร้านคาเฟ่ 30 24 มกราคม. 2567 28 มกราคม. 2567 26 20.292103987167234,100.08240061371107
63 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0296728 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 20 14.47482672820633,100.58477052291029
64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0296729 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 21 ตุลาคม 2566 4 พฤศจิกายน 2566 20 14.47482672820633,100.58477052291029
65 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296731 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - การประยุกต์ใช้ 30 19 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 45 16.447574909188727,102.78490442319611
66 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296732 การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - ขั้นสูง 30 9 มกราคม. 2567 12 มกราคม. 2567 25 16.447574909188727,102.78490442319611
67 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296734 การดีไซน์แบบจำลองชิ้นส่วนในงานเมคคาทรอนิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 30 13 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 25 16.447574909188727,102.78490442319611
68 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296735 การดีไซน์แบบจำลองชิ้นส่วนในงานเมคคาทรอนิกส์ด้วยเครื่องพิมพ์สามมิติ 30 6 กุมภาพันธ์ 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 19 16.447574909188727,102.78490442319611
69 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296736 การทำเล็บมืออาชีพสำหรับประกอบธุรกิจ 30 20 มกราคม. 2567 24 มกราคม. 2567 24 20.292103987167234,100.08240061371107
70 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296750 การใช้โปรแกรม Totally Integrated Automation Portal (TIA) 30 4 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 41 16.447574909188727,102.78490442319611
71 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296754 เทคนิคการชงกาแฟและศิลปะบนฟองนม 30 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 25 20.292103987167234,100.08240061371107
72 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296756 การประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และ ระบบ IoT 30 16 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 20 16.447574909188727,102.78490442319611
73 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296757 การประยุกต์ใช้ Simatic TIA Portal และ ระบบ IoT 30 18 พฤศจิกายน 2566 26 พฤศจิกายน 2566 26 16.447574909188727,102.78490442319611
74 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296759 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆกับระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 30 2 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 23 16.447574909188727,102.78490442319611
75 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296763 การใช้โปรแกรม NX Mechatronics Concept Design - การประยุกต์ใช้งาน 30 17 มกราคม. 2567 25 มกราคม. 2567 24 16.447574909188727,102.78490442319611
76 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0296766 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 20 15.632304535735262,99.66890474774245
77 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296769 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 29 มกราคม. 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567 30 20.292103987167234,100.08240061371107
78 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296774 การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 26 20.292103987167234,100.08240061371107
79 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296775 การทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 26 20.292103987167234, 100.08240061371107
80 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0296778 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 29 มกราคม. 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567 29 20.292103987167234,100.08240061371107
81 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0296779 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 20 ตุลาคม 2566 22 ตุลาคม 2566 20 14.532313768291289,100.23078242550622
82 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0296781 การเชื่อมซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตร 30 14 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 8 7.152788271780403,100.61169455225472
83 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0296782 การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ 42 16 ตุลาคม 2566 21 ตุลาคม 2566 18 8.4352605,99.9630677
84 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0296783 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 17 ตุลาคม 2566 18 ตุลาคม 2566 38 12.667490221513866,102.09587481595447
85 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0296784 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 20 15.612629564178667,99.88857245794449
86 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0296785 การเชื่อมทิก 30 19 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 20 15.372498257535877,100.13363242165256
87 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0296786 ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 21 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 24 13.407939036881748,100.99505273949106
88 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0296787 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 9 16.4370644,101.1497804
89 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296788 การติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน 12 20 ตุลาคม 2566 21 ตุลาคม 2566 50 12.695484588896498,101.11501552114113
90 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0296789 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 24 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 20 13.408878311775217,100.99386183858846
91 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0296790 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือรอยต่อฟิลเล็ท 30 18 ตุลาคม 2566 21 ตุลาคม 2566 20 16.555273886603853,99.51751591462057
92 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0296793 การบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น 30 21 ตุลาคม 2566 25 ตุลาคม 2566 24 17.35919488615105,102.81653440820237
93 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296794 พนักงานผสมเครื่องดื่ม 30 18 ตุลาคม 2566 22 ตุลาคม 2566 20 7.994297406433648,98.33957788049736
94 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0296797 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 4 พฤศจิกายน 2566 6 พฤศจิกายน 2566 25 13.374128964285704,101.41168500334183
95 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296799 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 18 ตุลาคม 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 7.99423365899478,98.33955642343659
96 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0296800 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 30 6 ตุลาคม 2566 10 ตุลาคม 2566 20 6.072599914578907,102.0364662561734
97 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0296802 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 25 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 20 6.510318,101.368968
98 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0296803 การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work3 30 15 ตุลาคม 2566 12 พฤศจิกายน 2566 27 13.56322942763679,100.76818813880935
99 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0296804 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 4 ตุลาคม 2566 8 ตุลาคม 2566 11 6.074672378167803,102.02893940744775
100 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0296805 การติดตั้งและการกู้คืนสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศทให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 18 17 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 24 13.563162627707039,100.76765819800585
101 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0296807 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 21 ตุลาคม 2566 25 ตุลาคม 2566 26 17.359256327161905,102.81649149285838
102 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0296808 การใช้ ROS ขั้นพื้นฐาน 30 21 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 21 13.408104172383,100.99492903077429
103 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0296809 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 7 13.976932925900332,100.3440979508121
104 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0296810 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 14.9919578,100.6577107
105 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0296812 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 4 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 20 17.870180266385546, 102.74690330235428
106 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0296813 การเชื่อมไฟฟ้า (เชื่อมโครงสร้าง) 30 4 ตุลาคม 2566 8 ตุลาคม 2566 15 6.07455786633986,102.02890714196681
107 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0296815 Simatic TIA Portal ในงานควบคุมระบบอัตโนมัติ 30 21 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 20 13.408066153947832,100.99493123383745
108 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0296825 การทำศิลปประดิษฐ์ 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 20 13.946914977516393, 100.56550932167656
109 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ 0296829 การออกแบบและจำลองโมเดล 3 มิติด้วยโปรแกรม Visual Component 30 24 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 26 16.447574909188727,102.78490442319611
110 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 0296830 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม 2566 20 6.649097,100.086631
111 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 0296831 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 21 ตุลาคม 2566 23 ตุลาคม 2566 20 17.091689783935347,102.388079064767
112 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 0296832 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม 2566 20 15.72576098157891,104.4586264711642
113 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0296833 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 16 ตุลาคม 2566 20 ตุลาคม 2566 23 6.053020567310857,102.01127265241519
114 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0296834 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 18 ตุลาคม 2566 25 ตุลาคม 2566 18 6.072171835529324,102.0338859716305
115 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0296836 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 18 20 ตุลาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566 6 16.70726151668093,99.24102556005171
116 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0296837 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 27 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 20 17.538331370667763,103.30421876697234
117 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 0296838 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 30 ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 20 15.725740327067177,104.45866938650738
118 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0296839 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 27 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 20 17.551448173754736,103.16511263998866
119 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296840 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 19 ตุลาคม 2566 23 ตุลาคม 2566 18 7.994286781860465,98.33949205006101
120 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0296841 การบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 30 24 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 39 16.71117223934593,98.56404253121643
121 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0296852 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 15 มกราคม. 2567 19 มกราคม. 2567 27 13.848672213785443,100.42248078960924
122 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0296853 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 25 13.848672213785443,100.42248078960924
123 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0296857 การนวดสวีดิช 30 24 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 20 13.765138638527212,100.55079003783447
124 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0296858 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 20 13.909832149418055, 100.35800266210322
125 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0296859 การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 20 13.961901127070927, 100.39211759045429
126 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0296860 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 24 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 20 13.765138638527212,100.55079003783447
127 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0296863 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 10 มกราคม. 2567 12 มกราคม. 2567 24 13.848672213785443,100.42248078960924
128 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 0296865 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 2 พฤศจิกายน 2566 4 พฤศจิกายน 2566 23 14.071882575832264,102.81461829660675
129 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี 0296866 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 25 ตุลาคม 2566 26 ตุลาคม 2566 27 14.563425691517537,100.91144459401278
130 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 31 สระแก้ว 0296867 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 30 ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 17 13.785937702968662,102.71158726350993
131 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0296869 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 18 6 พฤศจิกายน 2566 8 พฤศจิกายน 2566 20 15.917759303916048,102.65782917487282
132 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0296870 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 24 14.014949478702302,100.7103115869223
133 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0296872 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 26 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 20 9.217223060023274,99.60648712264086
134 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296875 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 6 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 27 12.719929441183986,101.13815520917034
135 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296876 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 10 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566 25 12.720013165401538,101.13827322636475
136 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296877 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 10 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566 25 12.720055027499965,101.13839124355917
137 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0296878 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 28 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 20 17.163935629456343,100.10084328512667
138 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296879 เทคนิคการติดตั้งฉนวนความเย็นบนเรือสำราญ 30 25 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 7 7.9949878840280215,98.33939540563651
139 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0296880 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 26 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 23 18.784451257412794, 99.04476613575787
140 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร 0296881 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 25 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 20 17.33566759462595,103.91868571379153
141 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0296882 ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) เพื่อการเกษตร 18 9 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 32 14.164083757969852,101.24125395172689
142 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0296883 การติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 30 18 ตุลาคม 2566 22 ตุลาคม 2566 25 15.283881,104.820499
143 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0296884 ช่างเทคนิคผู้ควบคุมงานโยธา 60 16 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 9 15.244247823389685,104.84124124000816
144 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0296885 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 18 ตุลาคม 2566 22 ตุลาคม 2566 17 15.283881,104.820499
145 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0296886 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 26 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 21 13.765015552965034,100.55029146353448
146 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296890 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 1 พฤศจิกายน 2566 3 พฤศจิกายน 2566 25 12.713082453284736,101.00112061287223
147 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0296894 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 27 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 20 14.015928415035706,100.71039855991131
148 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0296901 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 30 ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 3 16.44707901668051, 102.78561832601314
149 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0296904 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 3 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 20 14.992196212094427,100.66257627161002
150 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0296905 เทคโนโลยีงานเชื่อมสมัยใหม่ 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 12 15.218030561489337,100.15203018580556
151 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0296907 การประกอบอาหารไทยฮาลาล 30 6 ตุลาคม 2566 11 ตุลาคม 2566 22 6.423260507826899,101.80486127940404
152 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0296908 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 25 15.218030561489337,100.15203018580556
153 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296909 เทคนิคการให้บริการไวน์ 30 30 ตุลาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566 20 7.994265532715118,98.33944913471942
154 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี 0296910 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 19 ตุลาคม 2566 23 พฤศจิกายน 2566 26 14.717243188226297,100.72065478923628
155 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี 0296911 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 50 20 ตุลาคม 2566 30 พฤศจิกายน 2566 22 14.71707715876906,100.7205689585551
156 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296912 เทคนิคการสอนงาน 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 24 7.994286781860465,98.33948132122562
157 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0296913 การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ 30 27 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 38 14.467300122376194,100.16765165806163
158 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0296914 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 30 ตุลาคม 2566 2 พฤศจิกายน 2566 25 16.937711424094985,100.22655958969564
159 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู 0296915 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 28 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 20 17.266254745338212,102.22126256661815
160 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0296916 PLC Mitsubishi GX-Work 2 Advanced 18 25 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 11 13.408072759094122,100.99492653313482
161 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296917 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 14 26 ตุลาคม 2566 27 ตุลาคม 2566 25 12.931110076899868,101.102318212876
162 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296918 การบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อเพิ่มผลผลิต 14 30 ตุลาคม 2566 31 ตุลาคม 2566 25 12.931225101131812,101.10250060308556
163 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร 0296921 เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพการผลิตด้วยQCC 30 14 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 25 13.60130,100.21938
164 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296922 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 14 พฤศจิกายน 2566 18 พฤศจิกายน 2566 27 7.994297406432707,98.33943840588401
165 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296923 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 21 7.994297406432707,98.33943840588401
166 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296927 พนักงานนวดไทย ระดับ 1 30 5 กุมภาพันธ์ 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 16 7.994308031004694,98.33945986355481
167 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0296930 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 6 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 20 18.107810735007916, 100.13761015969365
168 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0296939 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 7 ธันวาคม 2566 9 ธันวาคม 2566 20 18.06477149951509, 100.1525768073792
169 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0296940 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 ธันวาคม 2566 17 ธันวาคม 2566 20 18.11712633233358, 100.18201721111018
170 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0296941 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 22 ธันวาคม 2566 24 ธันวาคม 2566 20 18.057007385727182, 99.77646895710822
171 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296949 เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน 30 23 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 35 12.686431073186341, 101.27013808679264
172 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296950 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 19 กุมภาพันธ์ 2567 21 กุมภาพันธ์ 2567 20 12.720055039927106,101.13824104417927
173 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0296954 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 20 18.973917260131113,98.08740686686497
174 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0296960 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 26 ตุลาคม 2566 28 ตุลาคม 2566 20 16.702801103.280281
175 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296963 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 11 กุมภาพันธ์ 2567 25 กุมภาพันธ์ 2567 10 12.72004979474722,101.1381766665942
176 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0296965 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 27 มกราคม. 2567 3 กุมภาพันธ์ 2567 10 12.72004979474722,101.1381766665942
177 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0296966 เทคนิคการเชื่อมโลหะ 18 30 ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 6 18.567761,99.037858
178 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296967 พนักงานต้อนรับ(Receptionist) 30 1 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 24 7.994297406432707,98.33943840588401
179 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0296968 การปูกระเบื้อง 30 25 ตุลาคม 2566 29 ตุลาคม 2566 20 7.966661974753808,99.14147861534263
180 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296969 บาริสต้ามืออาชีพ 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 27 7.994265532715118,98.33945986355481
181 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0296970 ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 30 ตุลาคม 2566 17 พฤศจิกายน 2566 23 12.597611298485145,102.10475633985514
182 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296971 เทคนิคการนวดออฟฟิศซินโดรม 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 21 7.994286781860465,98.3394062193778
183 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296972 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 7.994265532715118,98.3394276770486
184 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296973 พนักงานดูแลห้องพัก 30 22 พฤศจิกายน 2566 26 พฤศจิกายน 2566 20 7.994265532715118,98.33945986355481
185 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296976 การประกอบอาหารไทย 30 14 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566 20 7.994276157287919,98.33943840588401
186 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0296977 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 6 พฤศจิกายน 2566 8 พฤศจิกายน 2566 25 9.591517483104038,100.06741339566241
187 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0296980 การทำเครื่องจักรสานจากไม้ไผ่ 30 22 ธันวาคม 2566 26 ธันวาคม 2566 20 17.94709079167092, 99.9584185423287
188 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296986 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 8 มกราคม. 2567 31 มกราคม. 2567 20 7.994265532715118,98.33945986355481
189 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0296990 เทคนิคการสอนงาน 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 24 7.994286781860465,98.33947059239021
190 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0296995 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 28 ตุลาคม 2566 30 ตุลาคม 2566 26 18.5578655729598,98.83074744010189
191 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0296997 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 20 7.415483809377197, 99.68077682434593
192 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0296998 การนวดหม้อเกลือ 30 23 ธันวาคม 2566 27 ธันวาคม 2566 22 7.415356140119086, 99.68079828201795
193 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0296999 เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 15 มกราคม. 2567 19 มกราคม. 2567 26 7.561843171399173, 99.59016465847105
194 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0297003 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 ตุลาคม 2566 19 ตุลาคม 2566 20 8.387632988097453,98.77818092847697
195 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0297006 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 25 ตุลาคม 2566 18 พฤศจิกายน 2566 20 18.736816302610794, 99.15776321674741
196 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0297007 การนวดสวีดิช 150 25 ตุลาคม 2566 18 พฤศจิกายน 2566 14 18.736816302610794, 99.15776321674741
197 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0297009 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 21 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 20 18.736816302610794, 99.15776321674741
198 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0297010 การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 28 พฤศจิกายน 2566 21 ธันวาคม 2566 13 18.736816302610794, 99.15776321674741
199 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0297011 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 6 ธันวาคม 2566 30 ธันวาคม 2566 20 18.736816302610794, 99.15776321674741
200 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0297012 กัวซา 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 22 18.736816302610794, 99.15776321674741
201 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297014 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 20 7.785405065950695, 99.63702161557798
202 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0297017 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 30 ตุลาคม 2566 1 พฤศจิกายน 2566 20 16.749393520750058,102.17754557337497
203 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297024 การทำเก้าอี้-โต๊ะ ทู อิน วัน 30 29 มกราคม. 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567 20 7.494054578503157, 99.62139155292967
204 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0297027 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 1 พฤศจิกายน 2566 3 พฤศจิกายน 2566 25 12.712883602795031,101.00094895149849
205 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297036 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 22 มกราคม. 2567 25 มกราคม. 2567 20 7.785548941112967, 99.63697378247905
206 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297040 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 13 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566 22 7.579078183957983,99.60223070708092
207 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0297041 การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 20 7.860550008814214, 98.36777103759084
208 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297057 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 29 มกราคม. 2567 31 มกราคม. 2567 20 7.724742992302884, 99.66037646827229
209 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297065 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 4 ธันวาคม 2566 6 ธันวาคม 2566 10 16.937105263865877, 100.22593939323853
210 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297066 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 25 12.990106878792734,100.96260572835641
211 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297067 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 15 มกราคม. 2567 17 มกราคม. 2567 10 16.9371188257982, 100.22595385682588
212 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297068 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 12 กุมภาพันธ์ 2567 14 กุมภาพันธ์ 2567 10 16.937585680139367,100.22561754648832
213 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297080 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 2 ธันวาคม 2566 6 ธันวาคม 2566 22 16.937534372402357, 100.22552089643165
214 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297082 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 20 16.640406985907582, 99.95042292386604
215 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297089 การทำขนมไทย 18 30 มกราคม. 2567 1 กุมภาพันธ์ 2567 20 7.7677602274303945, 99.51442083781555
216 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0297090 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 28 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 21 9.378457046071487,98.46839206466514
217 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297092 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 20 7.1994877388409355, 99.6999491105984
218 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0297094 การประกอบอาหารไทยประยุกต์ 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 9.462548, 98.443474
219 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297095 การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 25 มีนาคม 2567 28 มีนาคม 2567 20 7.364708953960982, 99.67511883758775
220 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297097 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 23 กุมภาพันธ์ 2567 27 กุมภาพันธ์ 2567 20 7.174735938975001, 99.60100566577708
221 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก 0297102 เทคนิคการบริการสนามกอล์ฟ 18 8 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 14.285802353930947,101.15443987783254
222 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297103 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 4 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566 20 7.443823945704499, 99.54923283783806
223 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297105 การทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 18 2 กุมภาพันธ์ 2567 4 กุมภาพันธ์ 2567 20 7.262998993318743, 99.828588629634
224 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0297106 การติดตั้งและทดสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า 30 15 ธันวาคม 2566 19 ธันวาคม 2566 26 15.283881,104.820499
225 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0297107 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 7 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 20 15.691504722897736,100.00974481377607
226 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297108 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 พฤศจิกายน 2566 26 พฤศจิกายน 2566 20 7.400360639935232, 99.4266565224938
227 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297109 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 12 ธันวาคม 2566 14 ธันวาคม 2566 20 7.441434169981746, 99.54754182434614
228 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0297118 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 18 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566 18 14.026160958060942,101.71022378309831
229 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297132 การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต 18 7 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 10 13.437980350815533,101.01198793359583
230 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0297133 การใช้โปรแกรม MITSUBISHI PLC & Gx Work3 30 4 พฤศจิกายน 2566 18 พฤศจิกายน 2566 24 13.56314599060648,100.76815595248614
231 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0297135 PLC ระดับ 1 30 20 มกราคม. 2567 28 มกราคม. 2567 63 14.027243486574813,101.71125375022783
232 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0297137 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 13.427258745344671,100.0228944047464
233 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0297138 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 20 13.427258745344671,100.0228944047464
234 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297139 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 20 16.874957981773512, 100.1484566252614
235 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297141 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 25 พฤศจิกายน 2566 27 พฤศจิกายน 2566 20 16.844318081439507, 100.17609234294176
236 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0297142 ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 30 12 ธันวาคม 2566 16 ธันวาคม 2566 20 13.426944699736769,100.02282969635166
237 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297143 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 16 ธันวาคม 2566 18 ธันวาคม 2566 20 16.64040777414695, 99.9504350422305
238 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297144 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 12 ธันวาคม 2566 14 ธันวาคม 2566 20 17.163841674383796, 100.10033297928592
239 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล 0297152 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 30 ตุลาคม 2566 3 พฤศจิกายน 2566 20 6.649097,100.086631
240 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0297153 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 26 13.959035037212312,100.02885973124354
241 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0297154 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 21 13.959035036641522, 100.02891337565298
242 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0297155 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 3 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 24 10.771010765392779,99.08928656620978
243 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0297156 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 19 13.427299602799142,100.02287296804376
244 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0297157 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 3 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 20 16.71909416290546,98.57374141592295
245 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297158 การทำไม้กวาดก้านปาล์มน้ำมัน 18 21 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 20 7.5244275195962285, 99.55909558361208
246 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0297164 การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 19 12.598663209513958,102.09313029536614
247 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297165 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 7 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 13.42712,101.22231
248 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0297169 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 20 15.023992184471272, 99.80003233983032
249 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0297170 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 20 15.218020208871252,100.15218038950057
250 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0297173 การทำของที่ระลึก 18 13 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 22 13.454027781825973,99.99883084500036
251 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 0297175 ผู้บังคับผู้ให้สัญญาณผู้ยึดเกาะและผู้ควบคุมเครนชนิดเหนือศีรษะ 30 1 พฤศจิกายน 2566 4 พฤศจิกายน 2566 25 17.660004201395825,100.20508713723281
252 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0297185 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 22 14.014913080591125,100.71026869588847
253 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0297186 การทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากผ้า 30 24 ตุลาคม 2566 28 พฤศจิกายน 2566 20 15.612715096258531,99.8884764603626
254 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี 0297187 การทำขนมอบ 30 24 ตุลาคม 2566 28 พฤศจิกายน 2566 20 15.472710221252354,99.53433365766706
255 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297188 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 4 พฤศจิกายน 2566 6 พฤศจิกายน 2566 12 13.563375416371294,100.7674240231397
256 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0297190 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (CBT) 80 19 ธันวาคม 2566 15 มกราคม. 2567 20 7.994254908142036,98.33943840588401
257 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0297191 การซ่อมสมาร์ทโฟน 30 15 มกราคม. 2567 19 มกราคม. 2567 20 7.9098303076820065, 98.3869977240971
258 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0297192 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 18 3 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 11 18.37930169890161,98.74628007783848
259 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง 0297193 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 21 7.804413245750003, 99.62982323784034
260 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297194 การบริหารจัดการบาร์เทนเดอร์ชั้นสูง 30 4 ธันวาคม 2566 8 ธันวาคม 2566 30 20.292103987167234,100.08240061371107
261 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0297197 การทำแบบตัด 1 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 14.551225367211398,100.31242184208841
262 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297201 เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 16 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 25 12.794875294773725, 101.14265931377206
263 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ 0297202 การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นบาง 30 1 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 21 15.788619234641576,104.64822379650917
264 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297203 เทคนิคการขับรถลากจูง (ขนส่งวัตถุอันตราย) 210 9 มกราคม. 2567 7 กุมภาพันธ์ 2567 24 20.292103987167234,100.08240061371107
265 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0297204 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องติดยานพาหนะ แบบ 4G Mobile DVR 7 7 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 32 8.977851026163117,99.39069793064523
266 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297205 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 30 22 ธันวาคม 2566 25 ธันวาคม 2566 19 20.292103987167234,100.08240061371107
267 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0297206 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 2 พฤศจิกายน 2566 4 พฤศจิกายน 2566 20 13.764811209442897,100.55025894191799
268 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297209 บาริสต้ามืออาชีพ 30 18 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566 20 18.862877752340133,98.96457789671727
269 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297210 ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น 30 18 ธันวาคม 2566 21 ธันวาคม 2566 20 18.862826990574217,98.96445451344344
270 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297213 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 17 มกราคม. 2567 20 มกราคม. 2567 23 18.867051525832874,98.96361425060057
271 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297214 การเชื่อมแม็กชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 7 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 10 16.937108550765554,100.22594599249094
272 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297215 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 32 4 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 30 14.881446186519605,103.50418897816233
273 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297216 การใช้โปรแกรม Microsoft Word 32 4 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 30 14.881446186519605,103.50418897816233
274 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297217 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 10 มกราคม. 2567 14 มกราคม. 2567 20 14.861573089704724,103.48797045333987
275 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297218 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 14 13.563239831265806,100.76743475197557
276 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297222 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 20 14.929889251986447,103.57419118215712
277 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297223 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 1 มีนาคม 2567 5 มีนาคม 2567 20 14.603148306656424,103.62193836865745
278 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0297226 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 2 พฤศจิกายน 2566 3 พฤศจิกายน 2566 20 13.907988615344188,99.77507600640276
279 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297227 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 25 มกราคม. 2567 29 มกราคม. 2567 20 15.0111176,103.9441863
280 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297228 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 20 15.2975,103.667
281 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297229 Solidworks Essentials 30 4 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 19 13.408080056292519,100.99493285898649
282 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297230 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 18 16 มกราคม. 2567 18 มกราคม. 2567 10 18.757734407795446,99.11534969372804
283 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297231 พิธีกรมืออาชีพ 30 1 ธันวาคม 2566 5 ธันวาคม 2566 19 20.292103987167234,100.08240061371107
284 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0297234 ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 30 13 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566 11 14.206191219112098,100.54732946968012
285 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0297235 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 27 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 25 14.027410029046308,101.71039544337373
286 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297236 ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 30 14.664369252385313,103.82605459375392
287 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0297237 การประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในเครื่องปรับอากาศภายในบ้าน 30 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 22 14.027410029046308,101.71039544337373
288 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี 0297242 การเชื่อมแม็กชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 15 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 10 13.527825354588005,99.78726770715622
289 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0297244 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IOT เพื่อการปลูกพืช 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 24 17.224863876498432, 104.63858421112492
290 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0297246 ช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1 30 7 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 24 17.419062535680244, 104.77093974595304
291 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0297247 เทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 7.9098196809215935,98.38700845293236
292 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297248 การทำเบเกอรี่ 30 9 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566 21 6.437661,101.003311
293 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0297249 ช่างซ่อมบำรุงอาคาร 18 7 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 18.546594,99.476867
294 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 0297250 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 21 16.584209059565303, 104.71773540652755
295 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 0297251 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 6 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 25 13.12431,99.88533
296 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0297254 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 3 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 20 14.8695556,100.2869777
297 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0297257 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 13 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 20 17.86901567494027, 102.74708317857198
298 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297259 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 6 ธันวาคม 2566 9 ธันวาคม 2566 18 13.408751340681542,100.99418646329698
299 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297262 บาริสต้ามืออาชีพ 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 20 13.035245130026462,100.92810712095557
300 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297265 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 25 13.408779193801996,100.99423076672359
301 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297267 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 25 13.408830851200435,100.99452663759219
302 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297268 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 21 13.408786573431021,100.99420800742602
303 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297270 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 6 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 18 13.408764434543262,100.99401834661282
304 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0297271 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 8 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 15.63140265000265,100.27408948136215
305 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0297274 การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 29 มกราคม. 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567 20 15.791313807000702,104.15344436373958
306 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0297275 การทาสีอาคาร 30 29 มกราคม. 2567 2 กุมภาพันธ์ 2567 20 15.791282835233357,104.15337999072564
307 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0297276 การซ่อมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 18 5 มกราคม. 2567 7 มกราคม. 2567 20 15.604113047549992, 104.39406209257425
308 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ 0297279 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 4 พฤศจิกายน 2566 6 พฤศจิกายน 2566 20 16.517249820270756,103.38370846574558
309 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297280 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 30 ตุลาคม 2566 2 พฤศจิกายน 2566 9 13.563354557131989,100.76743475064133
310 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297281 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 6 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 13.563448423706388,100.76753131016405
311 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297282 การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 11 13.563448423706388,100.76753131016405
312 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297283 การควบคุมเครื่องกลึง CNC 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 3 13.563375416373951,100.76748839482062
313 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297284 การประกอบคอมพิวเตอร์ 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 12 13.563218972014594,100.7673918352979
314 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297285 การเชื่อมทิก 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 10 13.563250260894714,100.76753131016405
315 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297286 การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 9 13.565749996810219,100.76697209875769
316 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297287 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 9 13.565749996810219,100.76697209875769
317 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297288 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็กระดับ1 30 30 ตุลาคม 2566 2 พฤศจิกายน 2566 10 13.565749996810219,100.76697209875769
318 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0297290 การทำน้ำพริก เครื่องแกง 30 16 พฤศจิกายน 2566 20 พฤศจิกายน 2566 20 6.492088108880974, 100.77635541203982
319 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297293 การทำขนมไทย 18 22 มกราคม. 2567 24 มกราคม. 2567 20 14.944478509162236,103.79302375633677
320 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0297296 เทคนิคการเป็นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 30 6 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 20 7.994924136698221,98.33954561007201
321 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297297 การตัดผมชายเบื้องต้น 30 9 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566 20 6.686172,101.269384
322 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0297301 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากใบสนทราย 18 8 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 33 12.623405129397643,101.891569655199
323 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0297304 ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายในISO9001:2015 30 6 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 39 13.563198138753371,100.76862802117682
324 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0297305 การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ 30 11 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 17 13.563198138753371,100.76862802117682
325 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0297306 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 9.035152116631513,98.96085605113399
326 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297307 พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 22 12.95241,100.88800
327 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0297308 สาขาการใช้เครื่อง CMM เพื่อการตรวจสอบชิ้นส่วนยานยนต์ 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 15 13.563198138753371,100.76862802117682
328 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต 0297309 นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 20 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 20 7.994276157285743,98.3394491357448
329 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0297310 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต(เครื่องกลึง,เครื่องกัด) 30 11 พฤศจิกายน 2566 26 พฤศจิกายน 2566 17 13.563316296299433,100.76857206762622
330 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย 0297312 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 8 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 20 17.454456,101.731285
331 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย 0297322 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 6 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 23 17.77081784644486, 102.75784671213444
332 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0297323 นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 7 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 20 8.8666803,98.3419075
333 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 0297324 การนวดไทยด้วยไม้ไผ่ 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 22 18.736816302610794, 99.15776321674741
334 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0297325 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 10 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 2566 22 8.2292518,98.282677
335 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297326 การทำเครื่องเรือนโครงไม้จริง 30 1 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 4 13.563281549770712,100.76756349667161
336 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0297327 การเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำด้วยไฟฟ้า 30 1 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 16 7.152798917120457,100.61169455225472
337 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0297328 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 11 พฤศจิกายน 2566 26 พฤศจิกายน 2566 19 13.563907365599507,100.76942196024305
338 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 45 กระบี่ 0297332 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 22 8.081562950019139,98.90580878465737
339 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0297334 การติดตั้งหลังคาและผนังเมทัลชีท ระดับพื้นฐาน 18 10 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 33 13.73540128048456,100.12201944467341
340 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0297335 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 9 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 20 16.963618372661006,103.29935388120877
341 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0297337 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 20 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566 10 14.855641711635734,101.6725873965262
342 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0297338 การเชื่อมทิกชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 27 พฤศจิกายน 2566 29 พฤศจิกายน 2566 10 14.855641711635734, 101.6725873965262
343 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี 0297340 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 6 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 20 9.106889972547181,99.30531252449137
344 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 0297341 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์เบื้องต้น 6 7 พฤศจิกายน 2566 7 พฤศจิกายน 2566 17 14.01492349005855,100.7102472382152
345 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297343 เทคนิคการขับรถเชิงป้องกันและปลอดภัย 30 16 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 25 12.794624196330863, 101.14231599100589
346 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297348 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 30 23 ธันวาคม 2566 26 ธันวาคม 2566 24 20.292103987167234, 100.08240061371107
347 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0297351 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 20 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566 20 13.58456810032031, 101.27766852433224
348 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ 0297352 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 20 18.79385423237766, 98.94518650734936
349 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 0297353 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 24 17.249123997136298, 100.08594426249918
350 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0297356 การทำโต๊ะปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 17 8.442782,98.518645
351 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 0297357 การทำกระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก 18 17 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 20 17.687773902886477, 100.14208715456289
352 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0297363 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 13 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 23 7.152745690417701, 100.61172673875964
353 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0297365 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 16.55935825567192,99.24103341635093
354 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 44 ระนอง 0297366 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 9.943170086768033, 98.64066794774558
355 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร 0297367 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 8 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 16.77846202674558, 104.73444700299386
356 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0297368 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 15 พฤศจิกายน 2566 14 ธันวาคม 2566 24 18.2818458,99.494576
357 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297369 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 8 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 25 18.784451257412794, 99.04476613575787
358 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0297384 บาริสต้ามืออาชีพ 18 14 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 24 14.9246279,100.4007799
359 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา 0297385 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 11 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 18 14.855755783992047, 101.67238354880723
360 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297387 การประยุกต์ใช้งาน PLC ขั้นสูง 30 30 มกราคม. 2567 3 กุมภาพันธ์ 2567 25 14.83829867990256,103.56566607273632
361 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0297388 เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 22 14.9246279,100.4007799
362 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 0297392 พนักงานขับรถยกสินค้า 30 9 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 14.7291936,100.453144
363 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม 0297397 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 22 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 25 13.43713548182594, 100.03191768990683
364 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ 0297398 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 18 22 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 25 14.836504150855806, 103.49334536816721
365 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0297400 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 18 7 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 13 14.751476789996993, 100.13008591203673
366 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง 0297401 การบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม 30 6 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 25 12.963957233346425, 101.114844795682
367 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0297402 การทำเบเกอรี่และการตลาดออนไลน์ 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 20 15.069653527174934, 100.61659463284016
368 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297406 ช่างเครื่องช่วยคนพิการ 700 5 กุมภาพันธ์ 2567 28 มิถุนายน 2567 15 18.851256799411157, 98.96037490000867
369 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 0297407 เทคนิคการสอนงาน 30 12 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 20 15.7679988,101.8135775
370 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0297408 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 20 14.710646578103189, 100.59344130041111
371 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0297409 การจักสานผลิตภัณฑ์ 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 20 15.131437699085025, 101.20190008930577
372 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297411 การทำเบ้าขาเทียมระตับใต้เข่า ที่มีการกระจายน้ำหนัก 30 19 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566 30 15.375362758330901, 100.05686495790373
373 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 0297412 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 23 16.0815395,103.5840058
374 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297413 การทำขาเทียมระดับใต้เข่า ที่สามารถรับน้ำหนักที่ปลายตอได้ 30 17 กุมภาพันธ์ 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 30 15.116322023279311, 104.32016085998734
375 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ 0297418 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 20 18.05490068873485, 100.1382798338213
376 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม 0297425 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 12 8 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 21 16.15000,103.26426
377 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297426 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 8 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 21 18.389819820589327, 98.67811422832352
378 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297429 การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมพื้นฐานคูก้า 30 7 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 19 13.408083469051496,100.99493909914722
379 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0297430 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 13 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 20 7.396820569393173, 100.15538193863763
380 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0297433 บาริสต้ามืออาชีพ 30 20 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566 20 7.706567974891413, 99.99514682329705
381 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297436 การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต 30 11 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 2566 15 13.3197,101.09846
382 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297437 การซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในอุตสาหกรรมการผลิต 30 18 พฤศจิกายน 2566 21 พฤศจิกายน 2566 15 13.31997,101.09846
383 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง 0297438 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 7.831285012798349, 100.03935667356083
384 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297440 ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น สำหรับปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น 30 12 ธันวาคม 2566 15 ธันวาคม 2566 20 11.236589701549589,99.54281963808491
385 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297442 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 21 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 11.821999725839124,99.78204611534277
386 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297443 การทำเครื่องดื่มกาแฟ 18 15 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 9 18.862847295004077, 98.96451352260176
387 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297444 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 4 ธันวาคม 2566 7 ธันวาคม 2566 20 12.401134510962812,99.92554279205662
388 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี 0297445 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 20 13.3871310,101.1961404
389 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297447 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ 30 30 มกราคม. 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 20 12.53329340124639,99.96131661534163
390 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0297450 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 1 พฤศจิกายน 2566 23 ธันวาคม 2566 5 14.47481633992658, 100.58477052442174
391 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297451 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 14 พฤศจิกายน 2566 21 พฤศจิกายน 2566 20 13.5633649867532, 100.7673918352979
392 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ 0297452 เทคนิคการขับรถยกสินค้าอย่างปลอดภัย (ระดับสูง) 30 8 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 8 13.60950081110073, 100.769226581329
393 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0297453 การเชื่อมทิก 30 13 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 20 16.554259766233418,99.5185350018918
394 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297455 ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน 30 5 กุมภาพันธ์ 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 20 11.815103358034332,99.79446983068553
395 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง 0297456 การทำแบบตัด 2 30 11 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 20 14.551225367211398,100.31242184208841
396 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297457 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 6 ธันวาคม 2566 10 ธันวาคม 2566 20 11.863621866740875,99.81344151534276
397 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0297458 เทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ YAMAHA รุ่นใหม่ 6 13 พฤศจิกายน 2566 13 พฤศจิกายน 2566 26 14.467248179227436, 100.16757655621063
398 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี 0297459 การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 8 มกราคม. 2567 16 มกราคม. 2567 25 14.881350866491156, 100.90013082926764
399 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0297470 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 28 16.963536276431157, 103.29940752538877
400 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 0297471 เทคนิคการติดตั้งบำรุงรักษาโซล่าเซลล์และกล้องวงจรปิด 30 18 พฤศจิกายน 2566 26 พฤศจิกายน 2566 24 19.92895302223924, 99.86910394000107
401 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม 0297476 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 7 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 20 17.419062535680244, 104.77093974595304
402 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297480 การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 17 พฤศจิกายน 2566 21 พฤศจิกายน 2566 21 6.144428 , 101.289227
403 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร 0297482 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 9 พฤศจิกายน 2566 11 พฤศจิกายน 2566 20 13.765180321305229,100.55080076682995
404 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297484 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 20 11.522565178475476,99.5974905784298
405 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0297487 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานแผ่นต่อชนตามมาตรฐานสากล 18 18 พฤศจิกายน 2566 25 พฤศจิกายน 2566 10 7.152788271780403, 100.61171600992468
406 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0297499 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 48 16.69419825448033, 102.88664513184389
407 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297500 บาริสต้ามืออาชีพ 30 5 กุมภาพันธ์ 2567 9 กุมภาพันธ์ 2567 20 11.862781880630013,99.8134093250782
408 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 0297507 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 20 15.92649924194262,99.47943263902677
409 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 0297508 การทำเบเกอรี่ 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 19.889077691784777, 100.08709026294366
410 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297509 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 22 มกราคม. 2567 25 มกราคม. 2567 21 11.863297944061499,99.81323103144477
411 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297510 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 25 11.23671007962882,99.53561113068555
412 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297511 การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 11.6842435,99.6995665
413 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297512 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 30 14 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 22 18.86278130252783, 98.9645296149621
414 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์ 0297515 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 20 12.141659086094792,99.93528523068555
415 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0297522 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 18 20 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566 12 14.474785175093878, 100.58479198209378
416 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 32 จันทบุรี 0297525 ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 18 27 พฤศจิกายน 2566 29 พฤศจิกายน 2566 22 12.452191742613163, 102.30623954213353
417 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0297526 การทำวุ้นแฟนซี และขนมเปียกปูนกะทิสด 7 4 พฤศจิกายน 2566 4 พฤศจิกายน 2566 19 15.279393,104.822220
418 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0297527 การทำเค้กไข่ไต้หวัน และเค้กส้มหน้านิ่ม 7 5 พฤศจิกายน 2566 5 พฤศจิกายน 2566 17 15.279393,104.822220
419 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0297528 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 20 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566 30 8.01725705872481, 99.86209488465788
420 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช 0297529 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 4 ธันวาคม 2566 6 ธันวาคม 2566 20 8.153148717714027, 99.67406566911905
421 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297531 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์รองรับเกษตรอัจฉริยะ 30 13 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 13 18.862821913656436, 98.96449742888515
422 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297532 การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 22 กุมภาพันธ์ 2567 9 19.14440227375923, 98.9983311183373
423 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 0297534 เทคนิคการสอนงาน 30 17 พฤศจิกายน 2566 21 พฤศจิกายน 2566 25 16.0776076,103.5537406
424 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด 0297538 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 20 16.1410178,103.4591001
425 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297539 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 3 30 14 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 41 18.84758704303482, 98.99500876442083
426 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297541 เทคนิคการสอนงาน 30 18 ตุลาคม 2566 7 พฤศจิกายน 2566 20 13.43797251322817,101.01199844012848
427 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297543 การประยุกต์ใช้งาน MITSUBISHI PLC ในงานอุตสาหกรรม 18 13 พฤศจิกายน 2566 15 พฤศจิกายน 2566 31 13.82166763659735,100.51347399283455
428 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0297547 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 12 กุมภาพันธ์ 2567 16 กุมภาพันธ์ 2567 16 15.279393,104.822220
429 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0297549 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 13 มกราคม. 2567 3 กุมภาพันธ์ 2567 16 14.86098,105.10105
430 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0297550 ช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 27 พฤศจิกายน 2566 1 ธันวาคม 2566 25 15.214183647233154, 100.14254336594527
431 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 0297552 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 20 พฤศจิกายน 2566 22 พฤศจิกายน 2566 23 17.65965881105234, 100.32212696606314
432 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี 0297555 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 15 พฤศจิกายน 2566 18 พฤศจิกายน 2566 20 17.64326049090589, 103.38299984713923
433 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0297556 การติดตั้งและบำรุงรักษากล้องติดยานพาหนะ แบบ 4G Mobile DVR 7 9 พฤศจิกายน 2566 9 พฤศจิกายน 2566 47 7.152766981099542, 100.61172673875964
434 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส 0297557 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 8 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 6.229105652354327,101.50133461778266
435 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี 0297558 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 20 12.70459,99.70478
436 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0297560 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 14.24557408290263, 100.61057855637277
437 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297561 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 พฤศจิกายน 2566 19 พฤศจิกายน 2566 20 6.342655 , 101.298051
438 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297562 เทคนิคงานปูนซีเมนต์และคอนกรีต 7 7 ธันวาคม 2566 7 ธันวาคม 2566 30 6.549448 , 101.254555
439 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297563 ผู้ประกอบอาหารไทยฮาลาล 30 17 พฤศจิกายน 2566 21 พฤศจิกายน 2566 20 6.260732,101.201382
440 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297564 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 30 23 พฤศจิกายน 2566 27 พฤศจิกายน 2566 21 6.563451 , 101.235377
441 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร 0297565 เทคนิคการนวดไทย 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 9.797156987004488, 99.12518890238704
442 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา 0297566 ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 17 พฤศจิกายน 2566 21 พฤศจิกายน 2566 20 6.276553,101.306238
443 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา 0297567 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 13 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 8.466845,98.590872
444 สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 0297568 การโปรแกรม PLC ขั้นพื้นฐาน 24 11 พฤศจิกายน 2566 25 พฤศจิกายน 2566 14 13.291056130772999,101.16511494407358
445 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย 0297569 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 10 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 20 19.4994396, 99.9568310
446 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297570 ช่างไม้ก่อสร้าง 30 22 พฤศจิกายน 2566 25 พฤศจิกายน 2566 23 18.784417318742495, 99.04464185366194
447 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 37 บุรีรัมย์ 0297571 การสร้างการบริการที่ประทับใจ 30 19 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566 21 14.973701930696507, 103.06946831155649
448 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี 0297572 การกลึงรูปพรรณ 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 2 14.467206624699664, 100.16750145435962
449 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0297574 การทำศิลปะประดิษฐ์ 20 7 ธันวาคม 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567 20 13.766942113893249, 100.52420593702
450 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0297575 การทำเครื่องดื่ม 20 7 ธันวาคม 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567 19 13.767150526102673, 100.52545048197942
451 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0297576 ผลิตภัณฑ์ DIY จากไม้ 20 23 พฤศจิกายน 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567 18 13.770776433660243, 100.51598742167657
452 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0297578 การทำผ้ามัดย้อม 20 23 พฤศจิกายน 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567 25 13.770651388296045, 100.51607325236344
453 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0297580 การทำของชำร่วยจากหนัง 20 23 พฤศจิกายน 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567 23 13.77069307009155, 100.51615908305028
454 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา 0297581 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 6.62065076346777, 100.93301295627076
455 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0297582 สีสันงานเพ้นท์ 20 23 พฤศจิกายน 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567 23 13.77023456993235, 100.51697447457543
456 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี 0297583 ปั้นดินวิทยาศาสตร์ 20 23 พฤศจิกายน 2566 22 กุมภาพันธ์ 2567 18 13.770651388296045, 100.51607325236344
457 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0297584 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 7 ธันวาคม 2566 11 ธันวาคม 2566 20 16.446667712847372,102.78562525184304
458 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น 0297585 การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 14 กุมภาพันธ์ 2567 18 กุมภาพันธ์ 2567 23 16.446667712847372,102.78562525184304
459 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0297587 การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 15.76185231540999, 104.16944767247476
460 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297589 การทำเบเกอรี่ 30 22 ธันวาคม 2566 26 ธันวาคม 2566 20 18.229765328523293, 103.47117403702075
461 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0297590 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 13 พฤศจิกายน 2566 14 พฤศจิกายน 2566 29 16.71047155085699, 98.55157429665923
462 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 43 ตาก 0297592 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 16 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 25 16.899432010564453, 101.25341041725875
463 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา 0297593 ช่างซ่อมบำรุงและดูแลระบบไฟฟ้าในอาคาร 30 6 พฤศจิกายน 2566 10 พฤศจิกายน 2566 20 13.684448791032748, 101.0718262515352
464 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท 0297597 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 13 15.218040914106904, 100.15237350853702
465 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297598 การปูกระเบื้อง 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 20 18.317796556920065, 103.6407584272306
466 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297599 การปูกระเบื้อง 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 20 18.3178271124671, 103.64102664812546
467 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน 0297600 การซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก 18 10 พฤศจิกายน 2566 12 พฤศจิกายน 2566 8 18.444450798505716, 99.0965937
468 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0297601 เทคโนโลยีการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 18 พฤศจิกายน 2566 2 ธันวาคม 2566 24 15.688606084431068, 100.10768096773991
469 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297605 การทำอาหารว่าง 30 28 พฤศจิกายน 2566 2 ธันวาคม 2566 20 17.96874052162586, 104.04886484997083
470 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297606 การซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 18 22 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 18.115499973986125, 103.42652869839178
471 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0297609 การติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 15.65150071568074, 100.13289215424734
472 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร 0297612 การทำขนมฟิวชั่น 30 21 ธันวาคม 2566 25 ธันวาคม 2566 20 15.968066029057354, 104.2862415813077
473 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297614 การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 22 มกราคม. 2567 26 มกราคม. 2567 21 17.97378020740565, 104.06802966190232
474 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0297615 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 14 พฤศจิกายน 2566 16 พฤศจิกายน 2566 20 14.169049149885309,98.97034562359633
475 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297616 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 18 ธันวาคม 2566 22 ธันวาคม 2566 24 17.973739430191536, 104.06876997086572
476 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง 0297618 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 พฤศจิกายน 2566 26 พฤศจิกายน 2566 20 18.29687, 99.41498
477 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 34 กาญจนบุรี 0297619 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 21 พฤศจิกายน 2566 23 พฤศจิกายน 2566 20 13.993763174179453,99.27148928126388
478 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี 0297623 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก 18 28 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 25 15.360448,104.822099
479 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 0297626 การเทคอนกรีต 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 20 17.422635272017146, 100.77088649617964
480 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0297627 การติดตั้งโครงสร้างเหล็กมวลเบาสำหรับผนังและหลังคา 12 23 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 29 15.671664284992259, 100.10216640635558
481 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297628 ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 9 กุมภาพันธ์ 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567 27 18.333594542053543, 103.68451342854266
482 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน 0297629 เทคนิคการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop 30 20 พฤศจิกายน 2566 29 พฤศจิกายน 2566 23 19.227950983151956, 97.96867723521592
483 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ 0297631 การซ่อมสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในระบบ 5G 30 21 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 30 16.451557469063044, 101.15260329578433
484 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ 0297633 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 19 กุมภาพันธ์ 2567 23 กุมภาพันธ์ 2567 20 18.33344177818924, 103.68441686902051
485 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ 0297635 การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล 18 28 พฤศจิกายน 2566 30 พฤศจิกายน 2566 11 15.651469722631822, 100.13291361192019
486 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม 0297637 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 30 20 พฤศจิกายน 2566 24 พฤศจิกายน 2566 22 13.959066273382449, 100.02884900271069
487 สถาบันพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 0297638 ช่างควบคุมหุ่นยนต์ ABB 30 11 พฤศจิกายน 2566 25 พฤศจิกายน 2566 19 13.563208568381823, 100.76812376597759
488 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 0297644 บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ 30 16 มกราคม. 2567 24 มกราคม. 2567 28 18.86283714218446, 98.964545709037
489 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา 0297645 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 15 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 20 14.217758890191707, 100.26226922441785
490 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี 0297647 เทคนิคงานคอนกรีตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีต 7 17 พฤศจิกายน 2566 17 พฤศจิกายน 2566 27 14.067021378713395, 101.52827906784464
491