ระบบตรวจสอบรายชื่อสถานประกอบกิจการที่ยื่นประเมินเงินสมทบในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียนการค้า

เลขทะเบียนการค้า ชื่อสถานประกอบกิจการ ที่อยู่ ปีที่ยื่น วันที่ยื่น หน่วยงาน เงินสมทบ เงินเพิ่ม รวม


สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน