ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่บันทึกในระบบรายงานผล ตั้งแต่ 20 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

เลขบัตรประจำตัวประชาชน
ปีงบประมาณ

TESTING_ID ชื่อ-สกุล สาขามาตรฐาน วันที่ทดสอบ หน่วยงาน


สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน