แบบสอบถามผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ 2563

(เฉพาะการฝึกอบรมภายใต้งบประมาณปกติ)