แบบสอบถามผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

(เฉพาะการฝึกอบรมภายใต้งบประมาณปกติ)

****ใช้เฉพาะการฝึก/ทดสอบฯของปีงบประมาณ 2564 เท่านั้น