คำอธิบาย : แบบสำรวจฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการได้รับค่าจ้างของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

เพื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในสังกัดกระทรวงแรงงานนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนอกจากนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติต่อไป และขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะถือเป็นความลับของทางราชการ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน