หน่วยงาน

รหัสผ่าน


คู่มือการใช้งานระบบ
หน้าแรก:ระบบรายงานความก้าวหน้าโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
สงวนลิขสิทธิ์ 2562 ศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
รุ่น 1.3 ปรับปรุงล่าสุด 4 เมษายน 2563