ระบบการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของท่านจะส่งถึงหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและให้ผู้ข้อมูลไว้เป็นความลับ