ความสำเร็จของการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

*** รอบที่ 1 วัดรุ่นการฝึกอบรมที่มีวันเปิดฝึกอบรมระหว่าง 1 ธันวาคม 2566 ถึง 15 มีนาคม 2567
*** เงื่อนไขที่ 1, 2 , 3 วัดรุ่นที่มีคนในรุ่น, เงื่อนไขที่ 4 วัดทุกรุ่นที่มีในระบบ                         
หน่วยงาน

หน่วยงาน เงื่อนไขที่ 1 (ระบุพิกัด) เงื่อนไขที่ 2 (วัสดุ/ครุภัณฑ์) เงื่อนไขที่ 3 (ค่าใช้จ่าย) เงื่อนไขที่ 4 (ผู้สมัครคงค้าง) เงื่อนไขที่ 5 สรุปผล

ลำดับที่ หน่วยงาน TRAINING_ID หลักสูตร เริ่มฝึก จบฝึก เงื่อนไขที่ 1
(ระบุพิกัด)
เงื่อนไขที่ 2
(วัสดุ/ครุภัณฑ์)
เงื่อนไขที่ 3
(ค่าใช้จ่าย)
เงื่อนไขที่ 4
(ผู้สมัครคงค้าง)
เงื่อนไขที่ 5 (แก้ไขวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง)
ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแก้ไข เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ประเภท ID วันที่เริ่มฝึก/ทดสอบ/ประเมิน วันที่จบฝึก/ทดสอบ/ประเมิน