ความสำเร็จของการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ

*** รอบที่ 2 วัดรุ่นการฝึกอบรมที่มีวันเปิดฝึกอบรมระหว่าง 16 มีนาคม 2567 ถึง 15 สิงหาคม 2567
*** เงื่อนไขที่ 1, 2 , 3 วัดรุ่นที่มีคนในรุ่น, เงื่อนไขที่ 4 วัดทุกรุ่นที่มีในระบบ                         

หน่วยงาน    
ประเภท เงื่อนไขที่ 1 (ระบุพิกัด) เงื่อนไขที่ 2 (วัสดุ/ครุภัณฑ์) เงื่อนไขที่ 3 (ค่าใช้จ่าย) เงื่อนไขที่ 4 (ผู้สมัครคงค้าง) เงื่อนไขที่ 5 สรุปผล

เงื่อนไขที่ 5 (แก้ไขวุฒิบัตร/หนังสือรับรอง)
** แสดงทุกรายการที่มีหนังสือถึงศูนย์เทคโนฯ ตรวจสอบตัวชี้วัดให้ดูวันที่เริ่มฝึก/ทดสอบ/ประเมิน ที่อยู่ในช่วงการพิจารณาตัวชี้วัดเท่านั้น

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนแก้ไข เลขที่หนังสือ ลงวันที่ ประเภท ID วันที่เริ่มฝึก/ทดสอบ/ประเมิน วันที่จบฝึก/ทดสอบ/ประเมิน
ลำดับที่ หน่วยงาน TRAINING_ID หลักสูตร เริ่มฝึก จบฝึก เงื่อนไขที่ 1
(ระบุพิกัด)
เงื่อนไขที่ 2
(วัสดุ/ครุภัณฑ์)
เงื่อนไขที่ 3
(ค่าใช้จ่าย)
เงื่อนไขที่ 4
(ผู้สมัครคงค้าง)
ลำดับที่ หน่วยงาน TESTING_ID หลักสูตร วันที่ทดสอบ ถึงวันที่ เงื่อนไขที่ 1
(ระบุพิกัด)
เงื่อนไขที่ 2
(วัสดุ/ครุภัณฑ์)
เงื่อนไขที่ 3
(ค่าใช้จ่าย)
เงื่อนไขที่ 4
(ผู้สมัครคงค้าง)