แบบสอบถามสำหรับสถานประกอบกิจการ/หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานภาครัฐที่ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

1.ข้อมูลทั่วไป

1.1.ประเภทของหน่วยงาน

1.2.ประเภทการฝึกที่ส่งบุคลากรอบรม

1.3.การใช้บริการการฝึกอบรม

1.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

2. ความต่อเนื่องของการใช้บริการ

2.ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมและความสามารถของผู้ผ่านการฝึกอบรม เลือกคะแนนที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านที่สุด

1 คือ ควรปรับปรุงอย่างมาก
2 คือ ควรปรับปรุง
3 คือ ปานกลาง
4 คือ ดี
5 คือ ดีมาก

1. การจัดการหลักสูตรฝึกอบรม

1.1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ/สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกและแจ้งสิทธิประโยชน์จากการส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมให้ทราบชัดเจน

1.2 มีมาตรการจูงใจที่เป็นประโยชน์ เชิญชวนให่ส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม

1.3 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ มีความสะดวก รวดเร็ว

1.4 เจ้าหน้าที่/ผู้ประสานงาน มีความรู้ สามารถให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาในการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานของท่านเป็นอย่างดี

1.5 มีหลักสูตรหลากหลาย สามารถเลือกฝึกอบรมได้ตามความต้องการ

1.6 กรณีไม่มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการพัฒนาบุคลากร หน่วยฝึกได้ร่วมมือกับท่านจัดทำหลักสูตรใหม่หรือปรับหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านได้

1.7 ระยะเวลาฝึกในหลักสูตรที่ส่งพนักงานเข้าฝึกอบรมมีความเหมาะสม

1.8 สถานที่ฝึกอบรมสะอาด มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม เหมาะสมต่อการฝึกอบรม

2. ความรู้ ทักษะความสามารถ ทัศนคติ พฤติกรรม หลังผ่านการฝึกอบรม

2.1 ผู้ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ดี

2.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น

2.3 ผู้ผ่านการฝึกอบรมเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานในทางที่ดีขึ้น

2.4 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทัศนคติในทางบวกและมุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า

2.5 ผู้ผ่านการฝึกมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานมีฝีมือเป็นที่ยอมรับยิ่งขึ้น

2.6 ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะพร้อมที่จะเลื่อนสู่ตำแหน่งระดับสูงขึ้นไป

3. ผลลัพธ์โดยรวม

3.1 ความคุ้มค่าที่เกิดจากการส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม

3.2 ลดค่าใช้จ่าย ลดการสูญเสียหรือของเสียจากการปฏิบัติงานของพนักงาน

3.3 อัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานลดลง

3.4 ผลการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพเปลี่ยนแปลงดีขึ้น

3.5 ผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ/นายจ้างพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของพนักงานที่ผ่านการฝึกอบรม

4. ทัศนคติและความผูกพัน

4.1 ยินดีที่จะส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในครั้งต่อไป

4.2 ยินดีที่จะแนะนำให้ผู้อื่นเข้ารับการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

4.3 ยินดีที่จะบอกกล่าวหรือชักชวนให้บุคคลอื่นทราบถึงกิจกรรมหรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. ปัญหาและข้อเสนอแนะ