ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 23 มิถุนายน 2566 27 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม
2 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ปกติ 4 สิงหาคม 2566 8 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย เต็ม