การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ
การพัฒนาดิจิทัลคอนเทนต์การเรียนรู้
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นสูง
การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python
การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นพื้นฐาน
การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน
การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI
การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์
การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์
การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ