ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รายละเอียด
1 การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร 30 รายละเอียด
2 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน 30 รายละเอียด
3 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 รายละเอียด
4 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 รายละเอียด
5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 รายละเอียด
6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 รายละเอียด
7 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 รายละเอียด
8 การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระดับ 1 30 รายละเอียด
9 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 รายละเอียด
10 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 30 รายละเอียด
11 การประยุกต์ใช้งานInternetofThingsในชีวิตประจำวันสำหรับบ้านอัจฉริยะ 30 รายละเอียด
12 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 รายละเอียด
13 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 30 รายละเอียด
14 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 รายละเอียด
15 การใช้งานInternetofThings(IoT)ในงานอุตสาหกรรม 30 รายละเอียด
16 ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์ 30 รายละเอียด
17 การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง(Advance Excel) 30 รายละเอียด
18 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 รายละเอียด
19 การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 รายละเอียด
20 การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์ 30 รายละเอียด
21 3D Asset Creator เตรียมความพร้อมสู่โลก Metaverse 30 รายละเอียด