ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รายละเอียด
1 การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร 30 รายละเอียด
2 การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุขั้นพื้นฐาน (OOP) 18 รายละเอียด
3 การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX / UI) 30 รายละเอียด
4 การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์ 30 รายละเอียด
5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 รายละเอียด
6 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 รายละเอียด
7 การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ 30 รายละเอียด
8 การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 1 30 รายละเอียด
9 การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นสูง 30 รายละเอียด
10 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python 30 รายละเอียด
11 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 30 รายละเอียด
12 การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 รายละเอียด
13 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 รายละเอียด
14 การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 รายละเอียด