ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ 30 ปกติ 9 มีนาคม 2566 13 มีนาคม 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย เต็ม