ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบการฝึก วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงานฝึกอบรม สถานะ
1 การใช้งานโปรแกรม SolidWork- 30 ปกติ 4 กุมภาพันธ์ 2566 12 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง เต็ม
2 การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 ออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ 2566 10 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร เต็ม
3 การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม เต็ม
4 การใช้งานโปรแกรม SolidWork 30 ปกติ 22 กรกฎาคม 2566 30 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เต็ม