แบบสอบถามผู้ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

(เฉพาะการฝึกอบรมภายใต้งบประมาณปกติ ปี 2567)